Το σεμινάριο με τίτλο "Εισαγωγή στα Δίκτυα Η/Υ και Τεχνολογίες Διαδικτύου" είναι ένα επιστημονικό σεμινάριο διάρκειας 10 εβδομάδων, όπου ο εκπαιδευόμενος έρχεται σε επαφή με την θεωρία των Δικτύων και τον σχεδιασμό αυτών.Το σεμινάριο απευθύνεται σε μαθητές, φοιτητές, εργαζομένους και στελέχη που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία και υπόβαθρο στα Δίκτυα Η/Υ και στις Τεχνολογίες Internet. Το επίπεδο του σεμιναρίου είναι αρκετά υψηλό, υπερκαλύπτει γνωστικά άλλα σεμινάρια επιμόρφωσης επιμόρφωσης (ECDL Network Unit, IC3) και φέρνει τον εκπαιδευόμενο σε ένα θεωρητικό επίπεδο προπτυχιακού μαθήματος Πανεπιστημιακού επιπέδου.