Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ASP.NET framework για την ανάπτυξη Web εφαρμογών στο .NET. Μέσα από μια σειρά 10 εκπαιδευτικών ενοτήτων που ολοκληρώνονται σε διάστημα 15 εβδομάδων, οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με την ορολογία του προγραμματισμού στο Web γενικότερα και θα αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για την ανάπτυξη ή τη συμμετοχή σε web εφαρμογές μικρής ή μεσαίας κλίμακας στο .NET framework.