Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών εννοιών, των συστατικών, του τρόπου λειτουργίας και των δυνατοτήτων των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), η εξοικείωση με την αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση προβλημάτων που σχετίζονται με τον Χώρο και η αντιμετώπιση των GIS ως εργαλείου επίλυσης τέτοιων προβλημάτων, η εκμάθηση των μεθοδολογιών και πρακτικών σχεδιασμού, υλοποίησης και εφαρμογής λύσεων GIS, και η πρακτική εξάσκηση στη χρήση του εμπλεκόμενου λογισμικού.
Το σεμινάριο είναι οργανωμένο σε 10 ενότητες, και προορίζεται για άτομα που δεν έχουν καμία ή έχουν περιορισμένη γνώση/εμπειρία στο χώρο των GIS, αλλά διαθέτουν εξοικείωση στη χρήση Η/Υ.Μετά το σεμινάριο ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να αντιλαμβάνεται τις βασικές έννοιες που εμπλέκονται στα GIS, όπως "σύστημα προβολής", "κλίμακα", "raster", "vector" κλπ., να αντιλαμβάνεται και να αναγνωρίζει τα συστατικά οποιουδήποτε υλοποιημένου συστήματος GIS, να αναγνωρίζει και να χρησιμοποιεί τις βασικές λειτουργίες οποιουδήποτε λογισμικού GIS, να αναγνωρίζει προβλήματα που σχετίζονται με Δεδομένα στο Χώρο και να τα αναλύει με βάση τις τεχνικές και τις δυνατότητες των GIS, να δημιουργεί, να συλλέγει, να οργανώνει και να συνθέτει δεδομένα από διαφορετικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών GPS και του Internet, να εντοπίζει εγκαίρως προβλήματα σε δεδομένα, και να βελτιώνει/τακτοποιεί/κανονικοποιεί δεδομένα, να αναπτύσσει απλές λύσεις GIS (όπως η απεικόνιση δεδομένων σε χάρτη) αλλά και πιο προχωρημένες (όπως η χωρική ανάλυση δεδομένων για χρήση στη λήψη αποφάσεων), να δημιουργεί εύληπτους και καλαίσθητους θεματικούς χάρτες με τη χρήση λογισμικού GIS, επιλέγοντας την καταλληλότερη τεχνική για κάθε περίπτωση, να γνωρίζει τις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στο χώρο των GIS, και να είναι σε θέση να ενταχθεί σε οποιοδήποτε στάδιο μιας παραγωγικής διαδικασίας GIS κάποιου φορέα, με την ελάχιστη δυνατή ανάγκη σε εκπαίδευση.