Το σεμινάριο με τίτλο "Προχωρημένες Γνώσεις Δικτύων - Cisco Certified Network Associate (CCNA)" είναι ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 8 μηνών, όπου ο εκπαιδευόμενος έρχεται σε επαφή με την ύλη του CCNA, τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη. Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε σπουδαστές μέσης, ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης που έχουν προηγούμενη εμπειρία και υπόβαθρο στα δίκτυα Η/Υ. Το πρακτικό μέρος του σεμιναρίου γίνεται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του εργαστηρίου τεχνολογίας πολυμέσων στο πολυτεχνείο, πάνω σε πραγματικό εξόπλισμο Cisco. Σκοπός του είναι να προετοιμάσει τον εκπαιδευόμενο για την εξέταση πιστοποίησης του CCNA, την οποία μπορεί να δώσει σε ένα από τα εξεταστικά κέντρα που υπάρχουν.