Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών δυνατοτήτων της Java στους εκπαιδευόμενους μέσα από μία σειρά 10 εκπαιδευτικών ενοτήτων. Μετά το σεμινάριο ο εκπαιδευόμενος θα έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε: Να γνωρίζει τη γλώσσα προγραμματισμού Java και τις αρχές του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού. Να μπορεί να επιλύει προβλήματα και να σχεδιάζει απλές εφαρμογές έχοντας αναπτύξει την κριτική του σκέψη και έχοντας μάθει να εφαρμόζει τους κανόνες σωστής πρακτικής κατά τη σύνταξη κώδικα. Να υλοποιεί απλές Java εφαρμογές τύπου γραμμής εντολών και παραθυρικές. Να λάβει μέρος και να περάσει επιτυχώς το διαγώνισμα πιστοποίησης της Sun Microsystems