Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο από την Digital Academy, έτσι ώστε να συνδυάζει:
α) Εισαγωγή και εμβάθυνση στη νοοτροπία του προγραμματισμού.
β) Την εξοικείωση με ένα πολύ σημαντικό, ισχυρό προγραμματιστικό και μαθηματικό εργαλείο, όπως το Matlab.
γ) Παράλληλα, την δυνατότητα κατανόησης και εφαρμογής της γενικής μεθοδολογίας προγραμματισμού για οποιαδήποτε ακολουθιακή (sequential) γλώσσα, όπως η C, C++, Fortran, Java, κλπ.
δ) Την εισαγωγή βασικών εννοιών του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.
ε) Υψηλού επιπέδου θεωρητική γνώση δοσμένη συνοπτικά αλλά με σαφήνεια βασικών μαθηματικών εννοιών και αντίστοιχων αλγοριθμικών διαδικασιών.
και
στ) Την ανάπτυξη αντίστοιχων θεμελιωδών αλγοριθμικών διαδικασιών.
Το σεμινάριο απαρτίζεται από 10 ενότητες που ολοκληρώνονται σε διάστημα περίπου 15 εβδομάδων και αντιστοιχεί σε 140-160 ώρες μαθήματος.